Zero day útok

Co je zero day útok?

Zero day útok (útok nultého dne) je kybernetický útok nebo hrozba, která využívá dosud neznámé zranitelnosti v systému (zero day vulnerability), pro kterou zatím neexistuje obrana.

Taková zranitelnost může být zneužita pomocí tzv. zero day exploitu, tím může být software, část dat nebo sekvence příkazů, které využívají programátorské chyby, která způsobuje zranitelnost. Agresoři využívají tuto neobjevenou chybu k infikování systémů spywarem, trojským koněm, ransomwarem, keyloggrem nebo jiným malwarem. Může dojít k odcizení dat nebo dokonce k převzetí kontroly nad cílovým zařízením. 

Jak zero day útok funguje?

Většinu softwarových chyb vývojáři v průběhu času odhalí a opraví pomocí aktualizací. Avšak v případě zero day chyb útočníci zneužijí chybu předtím, než je tato chyba vůbec známa vývojářům. Útočník vytvoří škodlivý kód, který je schopen proniknout do systému skrze tuto chybu a dále škodit.

Na koho zero day útoky nejčastěji míří?

Zero day útoky mají potenciál zasáhnout různorodé cílové skupiny, a to od běžných jednotlivců až po velké korporace či vládní organizace. Jedná se zejména o tyto skupiny: 

 • Jednotlivci: Útočníci mohou cílit na běžné uživatele, ať už z osobních důvodů (např. odcizení osobních dat, finančních účtů) nebo z důvodu vytvoření "botnetů".
 • Firmy a korporace: Pro podniky jsou zero day útoky zvláště riskantní, protože mohou ohrozit firemní citlivá data, obchodní tajemství a způsobit finanční škody. Útočníci mohou zneužít zero day zranitelnosti k odcizení důležitých informací nebo k získání neoprávněného přístupu k firemním systémům.
 • Vládní organizace: Zero day útoky mohou být využity k průniku do vládních systémů a získání citlivých informací, vojenských strategií nebo k ohrožení kybernetické bezpečnosti daného státu.
 • Aktivisté a novináři: Útočníci mohou zaměřit zero day útoky na aktivisty, novináře a nevládní organizace, aby získali informace o citlivých tématech a potlačili odhalování nelegálních nebo kontroverzních aktivit.
 • Kritická infrastruktura: Zero day útoky mohou ohrozit kritickou infrastrukturu, jako jsou energetické systémy, vodní zdroje nebo dopravní sítě, a tak způsobit škody na společnosti jako celku.

Jak se bránit proti Zero Day útoku? 

I když je obtížné se zcela ubránit proti zero day útokům, existuje několik opatření, která mohou minimalizovat rizika: 

 • Aktualizace softwaru: Pravidelně aktualizujte software na všech svých zařízeních. Vývojáři často objevují a opravují chyby ve svých produktech.
 • Bezpečnostní software: Instalujte antivirový a antimalwarový software, který dokáže detekovat neobvyklou činnost a škodlivý kód.
 • Firewally: Použijte firewally, které mohou zabraňovat neautorizovanému přístupu ke zranitelným částem systému.
 • Bezpečné chování na internetu: Buďte obezřetní při klikání na odkazy v e-mailech, na sociálních sítích či na webových stránkách, které neznáte. Vyhněte se stahování souborů z nedůvěryhodných zdrojů.
 • Školení zaměstnanců: Pokud jste součástí firmy, zajistěte, aby zaměstnanci byli obeznámeni s nebezpečími spojenými se zero day útoky.
 • Zálohování dat: Pravidelně zálohujte svá důležitá data na externích zařízeních nebo v cloudu. V případě útoku můžete obnovit svá data ze záloh a minimalizovat tak škody.
 • Zero Trust model: Zvažte implementaci Zero Trust modelu, který předpokládá, že žádné zařízení nebo uživatelé v síti nejsou důvěryhodní a musí prokázat svoji identitu a oprávnění před každým přístupem.   
 • Monitorování aktivity: Pravidelně monitorujte aktivitu na síti a ve svých systémech. Detekce neobvyklých událostí může naznačovat možný zero day útok.
 • Spolupráce s bezpečnostními odborníky: Pokud se jedná o organizaci, zvažte spolupráci s kybernetickými bezpečnostními odborníky, kteří vám mohou poskytnout rady a strategie pro ochranu proti zero day útokům.
 • Správa záplat (Patch Management): je klíčovou strategií v boji proti zero day hrozbám. Jedná se o proces, který zajišťuje aktualizaci a správu softwarových záplat (patchů) na operačních systémech, aplikacích a dalším softwaru. Tento proces je nezbytný pro zabezpečení systémů a snížení zranitelnosti vůči různým kybernetickým hrozbám, včetně zero day útoků.
 • Penetrační testy: Penetrační test nemůže přímo identifikovat zero day útoky (protože ty jsou založeny na neznámých zranitelnostech), ale může hrát důležitou roli v identifikaci slabých míst, které by mohly být zneužity útočníky. Penetrační test může odhalit potenciální cesty, kterými útočníci mohou proniknout do systému, a identifikovat nedostatečné ochranné mechanismy.

Cílené zero day útoky na Windows a Chrome prohlížeče 

Cílené zero day útoky na operační systém Windows a populární prohlížeč Google Chrome představují závažnou hrozbu v kybernetickém prostoru.  

V případě operačního systému Windows jsou cílené zero day útoky využívány k průniku do systémů, získání administrátorských oprávnění a k následnému odcizení citlivých informací. Útočníci mohou využít těchto zranitelností k šíření ransomwaru, špionáži nebo dalším formám kybernetického zločinu. Systémy, které nejsou aktualizovány na nejnovější verzi operačního systému nebo nemají dostatečné bezpečnostní opatření, jsou zranitelné a náchylné k těmto útokům. 

V případě Google Chrome jsou cílené zero day útoky zneužívány k infikování zařízení škodlivým kódem prostřednictvím webových stránek nebo e-mailových kampaní. Útočníci mohou získat kontrolu nad zařízením, odcizit citlivá data uložená v prohlížeči nebo zneužít přístup k internetu k šíření dalšího malwaru. Bezpečnostní záplaty a aktualizace prohlížeče jsou nezbytné pro minimalizaci rizika takovýchto útoků.