ESET Policy Hub

Juridisk information om integritet vid användning av ESET.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter är särskilt viktigt för ESET, spol. s r. o., som har sitt säte i Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republiken Slovakien, och som är registrerat vid handelsregistret, vilket administreras av tingsrätten i Bratislava I, avdelning Sro, aktnummer 3586/B, bolagsregistreringsnummer: 31333532, som personuppgiftsansvarig (i det följande "ESET" eller "vi"). För att uppfylla transparenskravet, som är juridiskt standardiserat enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), publicerar vi denna integritetspolicy i enda syfte att informera dig som registrerad om nedanstående ämnen rörande skydd av personuppgifter:

 • Rättslig grund för behandling av personuppgifter
 • Datadelning och datakonfidentialitet
 • Datasäkerhet
 • Dina rättigheter som registrerad
 • Behandling av dina personuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi använder ett antal rättsliga grunder för behandling av personuppgifter, i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning rörande skydd av personuppgifter. ESET behandlar personuppgifter främst för att fullgöra sitt avtal med dig, exempelvis användarvillkor eller licensavtal för slutanvändare ("EULA") (art. 6 (1) (b) GDPR), vilket är tillämpligt för tillhandahållande av ESET-produkter eller -tjänster, om inte annat uttryckligen anges, exempelvis:

 • Rättslig grund berättigat intresse (art. 6 (1) (f) GDPR), vilket gör att vi kan behandla data rörande din användning av våra tjänster och hur nöjd du är med dessa tjänster, för att ge dig så bra skydd, support och upplevelse som möjligt. Marknadsföring erkänns i tillämplig lagstiftning som ett berättigat intresse, därför förlitar vi oss vanligtvis på den rättsliga grunden berättigat intresse för marknadsföringskommunikation, eller samtycke, om tillämpligt.

 • Samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR), som vi kan begära från dig i specifika situationer där vi anser att denna rättsliga grund är den mest lämpliga, eller där det krävs enligt lag.

 • Uppfyllande av lagstadgad skyldighet (art. 6 (1) (c) GDPR), exempelvis datalagring för elektronisk kommunikation och/eller fakturering.

Datadelning och datakonfidentialitet

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Dock är ESET är ett företag som verkar globalt genom närstående bolag och/eller partner som ingår i vårt nätverk för försäljning, service och support. Information rörande licensiering, fakturering och teknisk support, vilken behandlas av ESET, kan komma att överföras till och/eller från dess närstående bolag och/eller partner, i syfte att uppfylla licensavtalet, till exempel vid tillhandahållande av tjänster eller support.

ESET föredrar att behandla data inom Europeiska unionen (EU). Beroende på var du befinner dig (exempelvis om du använder våra produkter och/eller tjänster utanför EU), och/eller vilken tjänst du väljer, kan det dock vara nödvändigt att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Vi använder till exempel tjänster från tredje part i samband med molnbaserad databehandling. I sådana fall väljer vi noggrant våra tjänsteleverantörer och säkerställer lämplig dataskyddsnivå genom avtalsåtgärder samt tekniska och organisatoriska åtgärder. Som regel upprättas avtal som följer EU:s standardavtalsklausuler, vid behov med kompletterande avtalsbestämmelser.

För vissa länder utanför EU, som Storbritannien och Schweiz, har EU redan fastställt en jämförbar dataskyddsnivå. På grund av den jämförbara dataskyddsnivån kräver överföring av data till dessa länder inget särskilt tillstånd eller avtal.

Enligt tillämplig lagstiftning kan vi vara skyldiga att på begäran tillhandahålla information till offentliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller andra organ.


Datasäkerhet

ESET implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som motsvarar de potentiella riskerna. Vi gör vårt bästa för att säkerställa att konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och resiliens hos behandlingssystem och -tjänster konsekvent upprätthålls. I händelse av dataintrång som resulterar i att dina rättigheter och/eller friheter riskeras, kommer vi att informera såväl dig som relevant tillsynsmyndighet.


Dina rättigheter som registrerad

Alla registrerades rättigheter är viktiga och alla registrerade (oavsett om de befinner sig i ett EU-land eller i ett land utanför EU) har de rättigheter som anges nedan, garanterade av ESET. För att utöva dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss via ett supportformulär eller via e-post på dpo@eset.sk. För identifieringsändamål kommer vi att be dig lämna följande information: Namn, e-postadress och – om tillgängligt – licensnyckel eller kundnummer och företagstillhörighet. Skicka oss inga andra personuppgifter, som födelsedatum. För att kunna behandla din begäran, samt för identifieringsändamål, kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Rätt att återkalla samtycke

Rätten att återkalla samtycke är tillämplig endast vid personuppgiftsbehandling baserad på samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke utan att ange någon anledning. Återkallande av samtycke är giltigt endast för framtiden och påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandling före återkallandet av samtycket.

Rätt att göra invändningar

Rätten att göra invändningar mot behandling gäller personuppgifter som behandlas baserat på ESET:s eller en tredje parts berättigade intresse. Om vi behandlar dina personuppgifter för att skydda ett berättigat intresse har du som registrerad rätt att när som helst invända mot det berättigade intresse vi anger, samt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invändning är giltig endast för framtiden och påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandling innan invändningen gjordes. Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål behöver du inte ange skäl för din invändning. Detta gäller även profilering, i den mån denna är kopplad till sådan direktmarknadsföring. I alla andra fall kommer vi att be dig att kortfattat informera oss om dina skäl att invända mot ESET:s berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter.

Observera att vi i vissa fall, trots att du återkallat ditt samtycke eller invänt mot behandlingen av personuppgifter, har rätt att ytterligare behandla dina personuppgifter på separat rättslig grund; till exempel för fullgörande av ett kontrakt.

Rätt till information

Som registrerad har du rätt att när som helst utan kostnad få information om vilka personuppgifter om dig som lagras av ESET.

Rätt till rättelse

Om vi av misstag behandlar felaktiga personuppgifter rörande dig har du rätt att få dessa korrigerade.

Rätt till radering

Som registrerad har du rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dem. Om vi till exempel behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, och du senare återkallar detta, kommer vi att radera dina personuppgifter omedelbart, förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för att lagra dem, till exempel fullgörande av ett avtal. Dina personuppgifter kommer också att raderas i slutet av vår lagringsperiod, så snart de inte längre behövs för angivna ändamål.

Rätt till begränsning av behandling

Om vi använder dina personuppgifter enbart för direktmarknadsföring och du återkallar ditt samtycke eller invänder mot ESET:s underliggande berättigade intresse, kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter genom att vi placerar dina kontaktuppgifter på vår interna svarta lista, för att kunna undvika oönskad kontakt. I annat fall kommer dina personuppgifter att raderas.

Observera att vi kan vara skyldiga att lagra dina personuppgifter tills lagringsskyldighet upphör att gälla och/eller lagringsperiod som anges av lagstiftare eller tillsynsmyndighet löper ut. Lagringsskyldigheter och lagringsperioder kan också följa av slovakisk lagstiftning. Därefter raderas berörda personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Vi förser gärna dig som registrerad med de personuppgifter, i .xlsx-format, som behandlas av ESET.

Rätt att anföra klagomål

Som registrerad har du rätt att när som helst anföra klagomål hos tillsynsmyndighet. ESET är underkastat slovakisk lag och som en del av Europeiska unionen vi är bundna av dataskyddslagstiftning. Relevant tillsynsmyndighet är Republiken Slovakiens myndighet för skydd av personuppgifter, beläget på Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Republiken Slovakien.


Behandling av dina personuppgifter

Alla tjänster som förekommer på dessa webbplatser och andra webbplatser som kontrolleras av ESET omfattas av denna integritetspolicy, inklusive sådana som omfattas av specifika användarvillkor med regler för personuppgiftsbehandling. Vissa delar av webbplatserna kan administreras av lokala ESET-partner som använder ESET:s webbplatsplattform, vilka omfattas av särskilda villkor, baserade på lokal lagstiftning.

I allmänhet kan du använda sådana webbplatser för informationsändamål utan att uppge några personuppgifter eller informera ESET om din identitet. Å andra sidan behöver vissa av våra tjänster samla in mer information:

 • ESET kan samla in personuppgifter för personanpassad direktkommunikation med dig samt för att besvara dina frågor och uppfylla dina önskemål. Om du skickar oss beställningar på produkter eller tjänster, eller om du sänder något material till vår webbplats, kan vi behöva kontakta dig för att inhämta kompletterande information, som kan vara nödvändig för bearbetning och/eller utförande av beställning, förfrågan eller begäran. För detta ändamål, liksom för att utföra de begärda tjänsterna, måste vi behandla de personuppgifter du tillhandahåller via webbformulär, e-post eller tillämpningsprogram.

 • Om du är slutanvändare av våra produkter eller tjänster omfattas behandlingen av dina personuppgifter av det specifika licensavtalet för slutanvändare, eller användarvillkoren, och en särskild integritetspolicy relaterad till varje produkt eller tjänst. Mer information om behandling av personuppgifter finns i online-hjälpdokumentationen för våra produkter och tjänster. Du kan komma åt denna direkt från det grafiska användargränssnittet för din produkt genom att trycka på ikonen ?. Den maximala lagringstiden för faktureringsuppgifter är lagstadgad och vi är enligt lag skyldiga att lagra uppgifterna under en period av 10 år. Till skillnad från faktureringsdata lagrar vi licensieringsdata endast under en period som inte överstiger 12 månader från utgångsdatum för din licens, medan statistik som inte kräver identifiering av slutanvändaren behandlas under en period av 4 år.

 • Om du redan är kund hos oss, eller om du samtycker till behandling av dina personuppgifter för marknadsföringskommunikation, kan vi använda dina personuppgifter för att administrera marknadsföringskommunikation till dess att du avregistrerar dig eller återkallar ditt samtycke.

 • Kontaktinformation och personuppgifter som ingår i dina supportförfrågningar krävs för att tillhandahålla teknisk eller annan support som tillhandahålls av ESET. Beroende på vilken kanal du väljer för att kontakta oss kan vi inhämta e-postadress, telefonnummer, licensinformation, produktinformation samt beskrivning av ditt supportärende. Du kan bli ombedd att ge oss ytterligare information för att underlätta tillhandahållande av support, till exempel genererade loggfiler eller dumpar. Uppgifter från sådan support får endast användas för att tillhandahålla supporttjänsten och för att förbättra din upplevelse av den support vi tillhandahåller. Den maximala lagringsperioden är begränsad till den tid under vilken support och revision måste tillhandahållas, och får inte ens för data i pseudonymiserad form överstiga 10 år.

 • E-postadresser som lämnas till ESET, till exempel som del av aktivering av testlicenser eller köp på våra webbplatser, kan också behandlas i form av automatiserad behandling av personuppgifter, vilket innebär att personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, så kallad profilering. Din aktivitet på vår webbplats och din e-postadress kan, utan betydande eller juridiska konsekvenser, användas för att analysera eller förutsäga aspekter av dina personliga preferenser med avseende på ESET-produkter och -tjänster, i syfte att tillhandahålla personaliserade marknadsföringsmeddelanden eller personaliserat webbplatsinnehåll. Lagringsperiodens längd baseras på avtalets varaktighet eller utövandet av din rätt att invända mot behandling av personuppgifterna.

 • Du kan lämna återkoppling, svar eller förfrågningar via våra webbformulär. För uppföljningsändamål kan dina kontaktuppgifter begäras, inklusive e-postadress eller andra uppgifter, beroende på arten av eller syftet med vår kommunikation. Datalagringsperioder kan variera beroende på arten av eller syftet med kommunikationen, enligt vad som framgår av denna integritetspolicy.

 • Du kan lämna indata i samband med undersökningar eller enkäter via ditt ESET-konto genom våra webbformulär. För uppföljningsändamål kan dina kontaktuppgifter begäras, inklusive förnamn, efternamn, e-postadress eller andra uppgifter, beroende på arten av eller syftet med vår kommunikation. Personuppgifterna lagras till slutet av kundundersökningen eller enkäten, beroende på arten av eller syftet med kommunikationen, enligt vad som framgår av denna integritetspolicy.

 • Om du använder sådana av våra produkter eller tjänster som är utformade för föräldrar är skydd av personuppgifter relaterade till barn implementerat enligt kraven i respektive jurisdiktion. All ytterligare information är inkluderad i dokumentationen för produkten eller tjänsten.

 • Vi vill göra vårt bästa för att hjälpa dig att njuta av säkrare teknik. Dina indata är mycket värdefulla för oss och vi tillhandahåller en rad kanaler genom vilka du kan skicka oss exempel på skadlig eller misstänkt programvara. Sådana exempel och deras metadata behandlas och lagras baserat på allmänintresse samt ESET:s berättigade intresse, som är cybersäkerhet.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad eller om du har en fråga eller är undrar över något, skriv till oss på:

ESET, spol. s.r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk