ESETi eeskirjade keskus

Juriidilises kõnepruugis Sinu privaatsusest ESETi kasutamisel.

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse on ESET, spol. s r. o., mille registrijärgne asukoht on Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovaki Vabariik ja mis on registreeritud Bratislava I ringkonnakohtu hallatavas äriregistris, jaotis Sro, kanne nr 3586/B, ettevõtte registreerimisnumber: 31333532 vastutav töötlejana (edaspidi ESET, me, meie või tegusõna lõpuga -me). ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi GDPR) alusel õiguslikult standarditud läbipaistvusnõude täitmiseks avaldame selle privaatsuspoliitika ainult selleks, et teavitada Sind kui andmesubjekti järgmistest isikuandmete kaitse teemadest:

 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus;
 • Andmete jagamine ja konfidentsiaalsus;
 • Andmeturve;
 • Sinu kui andmesubjekti õigused;
 • Sinu isikuandmete töötlemine;
 • Kontaktandmed.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kasutame andmetöötluseks mitmesuguseid õiguslikke aluseid vastavalt kehtivale isikuandmete kaitsega seotud õigusraamistikule. Isikuandmete töötlemine ESETi poolt on peamiselt vajalik Sinuga sõlmitud lepingu, näiteks kasutustingimuste või kasutaja litsentsilepingu ("EULA") (edaspidi EULA) täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)), mida kohaldatakse ESETi toodete või teenuste pakkumisel, kui pole sõnaselgelt märgitud teisiti, nt:

 • • Õigustatud huvi õiguslik alus (GDPR art 6 (1) f)), mis võimaldab meil töödelda andmeid selle kohta, kuidas meie teenuseid kasutad, ja Sinu rahulolu nende teenustega, et pakkuda Sulle oma parimat kaitset, tuge ja kogemust. Turundus on kehtivates õigusaktides tunnustatud õigustatud huvina, seetõttu tugineme üldjuhul turunduskommunikatsioonis õigustatud huvi õiguslikule alusele või vajaduse korral nõusolekule.
 • • Nõusolek (GDPR art 6 (1) (a)), mida võime Sinult nõuda konkreetsetes olukordades, kus peame seda õiguslikku alust kõige sobivamaks või kui seda nõuab seadus.
 • • Juriidilise kohustuse täitmine (GDPR art 6 (1) c)), nt andmete säilitamine elektroonilise suhtluse ja/või arvete esitamise eesmärgil.

Andmete jagamine ja konfidentsiaalsus

Me ei jaga Sinu andmeid kolmandate isikutega. Sellegipoolest on ESET ettevõte, mis tegutseb ülemaailmselt sidusettevõtete või partnerite kaudu meie müügi-, teenindus- ja tugivõrgustiku osana. ESETi töödeldavat litsentsi-, arveldus- ja tehnilise toe teavet võidakse edastada tema sidusettevõtetele või partneritele või partneritelt EULA täitmise eesmärgil, näiteks teenuste või toe pakkumisel.

ESET eelistab töödelda oma andmeid Euroopa Liidus (EL). Kuid olenevalt Sinu asukohast (nt kui kasutad meie tooteid ja/või teenuseid väljaspool ELi) ja/või Sinu valitud teenusest võib osutuda vajalikuks Sinu andmete edastamine mõnda EL-välisesse riiki. Näiteks kasutame pilvandmetöötlusega seoses kolmandate isikute teenuseid. Sellistel juhtudel valime hoolikalt oma teenusepakkujaid ja tagame lepinguliste ning tehniliste ja korralduslike meetmetega sobiva andmekaitse taseme. Üldjuhul lepime kokku ELi lepingute standardpunktides, vajadusel täiendavate lepinguregulatsioonidega.

Mõne EL-välise riigi, näiteks Ühendkuningriigi ja Šveitsi puhul on EL juba kindlaks määranud võrreldava andmekaitsetaseme. Võrreldavast andmekaitsetasemest tulenevalt ei nõua andmete edastamine nendesse riikidesse erivolitust ega -kokkulepet.

Vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele ja seadusliku taotluse alusel võime olla kohustatud andma teavet riigiasutustele, õiguskaitseorganitele või muudele üksustele.


Andmeturve

ESET rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada võimalikele riskidele vastav turbetase. Anname endast parima, et tagada töötlemissüsteemide ja -teenuste järjepidev konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus ja vastupidavus. Kui aga andmetega seotud rikkumine toob kaasa Sinu õiguste ja vabaduste ohustamise, teavitame nii Sind kui ka vastavat järelevalveasutust.


Sinu kui andmesubjekti õigused

Iga andmesubjekti ja kõikide andmesubjektide õigustel (olgu siis ELis või kolmandas riigis) on allpool sätestatud õigused, mille tagab ESET. Andmesubjekti õiguste kasutamiseks võid meiega ühendust võtta toe vormi kaudu või e-posti aadressil dpo@eset.sk. Isikutuvastuse eesmärgil küsime Sult järgmist teavet: nimi, e-posti aadress ja võimaluse korral litsentsivõti või kliendinumber ja seotus ettevõttega. Ära saada meile muid isikuandmeid, näiteks sünniaega. Juhime tähelepanu sellele, et Sinu taotluse töötlemiseks, aga ka isikutuvastuse eesmärgil töötleme Sinu isikuandmeid.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus kehtib ainult nõusolekul põhineva andmetöötluse korral. Kui töötleme Sinu isikuandmeid Sinu nõusoleku alusel, on Sul õigus see nõusolek igal ajal ilma põhjust avaldamata tagasi võtta. Sinu nõusoleku tagasivõtmine kehtib ainult tulevikus ega mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

Vastuväidete esitamise õigus.

Töötlemisele vastuväidete esitamise õigus kehtib andmete puhul, mida töödeldakse ESETi või kolmanda isiku õigustatud huvidest lähtuvalt. Kui töötleme Sinu isikuandmeid õigustatud huvide kaitsmiseks, on Sinul kui andmesubjektil õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie nimetatud õigustatud huvile ja Sinu isikuandmete töötlemisele. Sinu vastuväide kehtib ainult tulevikus ega mõjuta enne vastuväite esitamist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Kui töötleme Sinu isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, ei ole Sul vastuväidet vaja põhjendada. See kehtib ka profileerimise kohta, kuivõrd see on sellise otseturundusega seotud. Kõigil muudel juhtudel palume Sind meid lühidalt teavitada põhjustest, miks olete vastu ESETi õigustatud huvile Sinu isikuandmeid töödelda.

Juhime tähelepanu, et mõnel juhul on meil hoolimata Sinu nõusoleku tagasivõtmisest või andmete töötlemise vastuväidetest õigus Sinu isikuandmeid edasi töödelda eraldi õiguslikul alusel - näiteks lepingu täitmiseks.

Juurdepääsuõigus.

Andmesubjektina on Sul õigus saada igal ajal tasuta teavet ESETi salvestatud andmete kohta.

Parandamisõigus.

Kui me kogemata töötleme Sinu kohta valesid isikuandmeid, on Sul õigus lasta need parandada

Kustutamisõigus.

Andmesubjektina on Sul õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist. Kui töötleme Sinu isikuandmeid näiteks Sinu nõusolekul ja Sa võtad selle hiljem tagasi, kustutame Sinu isikuandmed viivitamata eeldusel, et nende säilitamiseks puudub muu õiguslik alus, näiteks lepingu täitmine. Sinu isikuandmed kustutatakse ka kohe, kui neid meie säilitamistähtaja lõpus nende jaoks märgitud eesmärkidel enam vaja ei ole.

Töötlemise piiramise õigus.

Kui kasutame Sinu isikuandmeid ainult otseturunduse eesmärgil ja tühistad oma nõusoleku või vaidlustad ESETi aluseks oleva õigustatud huvi, piirame Sinu isikuandmete töötlemist ulatuses, milles lisame Sinu kontaktandmed oma asutusesisesesse musta nimekirja, et saaksime vältida soovimatuid kontakte. Muul juhul Sinu isikuandmed kustutatakse.

Pane tähele, et meilt võidakse nõuda Sinu andmete säilitamist kuni seadusandja või järelevalveasutuste antud säilitamiskohustuste ja -tähtaegade lõppemiseni. Säilitamiskohustused ja -tähtajad võivad tuleneda ka Slovakkia õigusaktidest. Seejärel vastavad andmed kustutatakse.

Andmete ülekandmise õigus.

Meil on hea meel Sulle kui andmesubjektile edastada ESETi poolt töödeldavad isikuandmed .xlsx-vormingus.

Kaebuse esitamise õigus.

Andmesubjektina on Sul igal ajal õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. ESETile kehtivad Slovakkia seadused ja me oleme Euroopa Liidu osana seotud andmekaitsealaste õigusaktidega. Asjassepuutuv andmejärelevalveasutus on Slovaki Vabariigi Isikuandmete kaitse amet, mis asub aadressil Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovaki Vabariik.


Sinu isikuandmete töötlemine

Kõikidele nendele veebisaitidele ja muudele ESETi kontrollitavatele veebisaitidele lisatud teenustele kohaldatakse käesolevat privaatsuspoliitikat, sealhulgas neile, mida reguleerivad konkreetsed kasutustingimused koos andmetöötlusreeglitega. Veebisaitide mõnda osa võivad hallata kohalikud ESETi partnerid, kasutades ESETi veebisaidi platvormi, millele võivad kehtida kohalikel õigusaktidel põhinevad eritingimused.

Üldjuhul võid kasutada meie veebisaite teavitamise eesmärgil ilma isikuandmeid esitamata ja ESETile oma isikust teatamata. Teisalt peavad mõned meie teenused koguma rohkem teavet:

 • ESET võib koguda isikuandmeid Sinuga vahetuks teabevahetuseks, et vastata küsimustele ja täita taotlusi. Kui saadad meile tootetellimusi, teenusenõudeid, muid taotlusi või laadid üles materjale meie veebisaidile, tuleb meil ehk Sinuga ühendust võtta, et saada töötlemiseks vajalikku lisateavet või täita Sinu tellimust, taotlust või nõuet. Sel eesmärgil ja ka taotletud teenuste osutamiseks peame töötlema Sinu veebivormide, e-posti või rakenduste kaudu esitatud andmeid.
 • Kui oled meie toodete või teenuste lõppkasutaja, on Sinu andmete töötlemine hõlmatud konkreetse lõppkasutaja litsentsilepingu või kasutustingimustega ja iga toote või teenusega seotud privaatsuspoliitikaga. Andmetöötluse kohta lisateavet leiad meie toodetele ja teenustele pühendatud veebiabi dokumentatsioonist. Sellele saad juurdepääsu otse oma toote graafilisest kasutajaliidesest, klõpsates sümbolil "?". Maksimaalne arveldusandmete säilitamistähtaeg on määratud seadusega ja oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama 10 aastat. Erinevalt arveldusandmetest säilitame litsentsiandmeid ainult kuni 12 kuud alates Sinu litsentsi aegumiskuupäevast; statistikat, mis ei nõua lõppkasutaja tuvastamist, töödeldakse 4 aastat.
 • Kui oled juba meie klient või nõustud oma andmete töötlemisega turunduskommunikatsiooni eesmärgil, võime kasutada Sinu andmeid turunduskommunikatsiooni haldamiseks kuni Sinu tellimusest loobumiseni või nõusoleku tagasivõtmiseni.
 • Kontaktteave ja Sinu toe taotlustes sisalduvad andmed on vajalikud ESETi pakutava tehnilise või muu toe pakkumiseks. Olenevalt kanalist, mille kaudu otsustad meiega ühendust võtta, võime koguda Sinu e-posti aadressi, telefoninumbri, litsentsi teavet, toote üksikasju ja Sinu toejuhtumi kirjeldust. Sult võidakse paluda anda meile muud teavet, et hõlbustada toe pakkumist, näiteks loodud logifailid või tõmmised. Sellise toe andmeid võib kasutada ainult tugiteenuse osutamiseks ja Sinu kogemuse parandamiseks toe pakkumisel. Maksimaalne säilitamistähtaeg on piiratud toe ja ülevaatuse pakkumiseks kuluva ajaga ning isegi anonüümseks muudetud kujul ei tohi see ületada 10 aastat.
 • ESETile edastatud e-posti aadresse, näiteks proovilitsentsi aktiveerimise või meie veebisaitidelt ostmise osana, võidakse töödelda ka isikuandmete automatiseeritud töötlemise vormis, mis seisneb isikuandmete kasutamises füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, st profileerimiseks. Sinu tegevust meie veebisaidil ja e-posti aadressi võidakse kasutada Sinu isiklike eelistuste analüüsimiseks või prognoosimiseks seoses ESETi toodete ja teenustega, et pakkuda isikupärastatud turundussõnumeid või veebisaidi sisu ilma oluliste või juriidiliste tagajärgedeta. Säilitamistähtaja pikkus põhineb lepingu kestusel või Sinu õiguse kasutamisel esitada andmete töötlemisele vastuväiteid.
 • Kliendi tagasisidet, vastuseid või taotlusi võid esitada meie veebivormide kaudu. Järeltegevusteks võidakse küsida Sinu kontaktandmeid, sealhulgas e-posti aadressi või muid andmeid, lähtudes meie teabevahetuse olemusest või eesmärgist. Andmete säilitamistähtajad võivad erineda sõltuvalt teabevahetuse olemusest või eesmärgist, mis on selgelt kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.
 • Uuringu- või küsitlussisendid võid esitada oma ESETi konto kaudu meie veebivormidel. Järeltegevusteks võidakse küsida Sinu kontaktandmeid, sealhulgas eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi või muid andmeid, lähtudes meie teabevahetuse olemusest või eesmärgist. Andmeid säilitatakse kuni kliendiuuringu või -küsitluse lõpuni, lähtudes teabevahetuse olemusest või eesmärgist sõnaselgelt kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.
 • Uurimis- või küsitlussisendid võid esitada oma ESET-i konto kaudu meie veebivormide kaudu. Järeltegevuseks võidakse küsida Sinu kontaktandmeid, sealhulgas nime, perekonnanime, e-posti aadressi või muid andmeid, lähtudes meie suhtluse olemusest või eesmärgist. Andmeid säilitatakse kuni kliendiuuringu või -uuringu lõpuni, lähtudes suhtluse olemusest või eesmärgist selgesõnaliselt kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.
 • Kui kasutad meie vanematele mõeldud tooteid või teenuseid, on lastega seotud isikuandmete kaitse paigas vastavalt vastava jurisdiktsiooni nõuetele. Kogu lisateave sisaldub toote või teenuse dokumentatsioonis.
 • Soovime anda endast parima, et aidata Sul rõõmu tunda turvalisemast tehnoloogiast. Sinu panus on meile väga väärtuslik ja pakume erinevaid kanaleid, mille kaudu saad edastada meile pahatahtliku või kahtlase tarkvara näidiseid. Näidiseid ja nende metaandmeid töödeldakse ja salvestatakse lähtudes nii avalikust huvist kui ka ESETi õigustatud huvist, milleks on küberturve.

Kontaktandmed

Kui soovid kasutada oma õigusi andmesubjektina või on küsimusi või muresid, saada meile sõnum aadressil:

ESET, spol. s.r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk