Privacybeleid

ESET, spol. s r. o., gezeteld op Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slowaakse Republiek, ingeschreven in het handelsregister dat wordt beheerd door de rechtbank Bratislava I District Court, sectie Sro, volgnr. 3586/B, bedrijfsregistratienummer: 31 333 535 als een Gegevensbeheerder (“ESET” of “Wij”, “We”, “Ons” of “Onze”) wil graag transparant zijn als het gaat om de verwerking van persoonlijke gegevens en de privacy van Onze klanten, websitebezoekers en alle individuen (“U” of “Uw”) van wie de persoonlijke gegevens en informatie onderhevig zijn aan de verwerking op grond van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en inzake de vrije verplaatsing van dergelijke gegevens, en ter intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG). Om dit doel te verwezenlijken, publiceren Wij dit Privacybeleid uitsluitend met als doel om U over de volgende onderwerpen te informeren:

 • verwerking van persoonlijke gegevens;
 • algemene regels;
 • vertrouwelijkheid van gegevens;
 • rechten van degene van wie de gegevens afkomstig zijn.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle services die zijn geïntegreerd in deze websites en andere websites die in beheer van ESET zijn, met inbegrip van websites waarop specifieke Gebruiksvoorwaarden met gegevensverwerkingsregels van toepassing zijn. Enkele delen van de websites worden mogelijk door lokale ESET-partners beheerd via het ESET-websiteplatform, waarvoor specifieke voorwaarden kunnen gelden op basis van nationale wetgeving.

Over het algemeen kunnen Onze websites voor informatieve doeleinden worden gebruikt zonder dat U persoonlijke informatie hoeft te verstrekken en ESET hoeft te laten weten wie U bent. Voor enkele van Onze services is echter meer informatie vereist:

 • ESET kan persoonlijke informatie verzamelen ten behoeve van rechtstreekse communicatie met U om Uw vragen te beantwoorden en aan Uw aanvragen te voldoen. Als U productbestellingen, servicebehoeften of andere aanvragen naar Ons verzendt of als U materiaal naar Onze website uploadt, moeten Wij mogelijk contact met U opnemen om aanvullende informatie van U te vragen die noodzakelijk is voor de verwerking of de vervulling van Uw bestelling, aanvraag of behoefte. Hiertoe, alsook ten behoeve van de beoogde serviceprestaties, moeten Wij de gegevens verwerken die U via webformulieren, e-mail of toepassingen verstrekt.
 • Als U een eindgebruiker van Onze producten en services bent, valt de verwerking van Uw gegevens onder de specifieke Licentieovereenkomst voor eindgebruikers of de specifieke Gebruiksvoorwaarden en het specifieke Privacybeleid met betrekking tot het desbetreffende product of de desbetreffende service. Voor meer informatie verband houdend met de verwerking van gegevens raadpleegt U de online Help-documentatie bij Onze producten en services. U kunt de documentatie rechtstreeks vanuit de grafische gebruikersinterface van Uw product raadplegen door te klikken op het symbool ?. De maximale opslagperiode voor factuurgegevens is wettelijk bepaald en Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens gedurende 10 jaar te bewaren. In tegenstelling tot de factuurgegevens worden licentiegegevens tot maximaal 12 maanden na de vervaldatum van Uw licentie bewaard. Statistieken waarvoor geen identificatie door de eindgebruiker is vereist worden gedurende 4 jaar verwerkt.
 • Als U reeds klant van Ons bent of als U ermee instemt dat Uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van marketingcommunicatie, kunnen Uw details worden gebruikt om marketingcommunicatie te beheren totdat U zich uitschrijft of U Uw instemming schriftelijk intrekt.
 • Contactgegevens en gegevens in Uw ondersteuningsaanvragen zijn vereist zodat ESET U services van technische of een andere ondersteuningsaard kan bieden. Op basis van het kanaal dat U kiest om contact met Ons op te nemen, kunnen Wij Uw e-mailadres, telefoonnummer, licentie-informatie, productdetails en beschrijving van Uw ondersteuningsaanvraag verzamelen. Mogelijk wordt U gevraagd om Ons andere informatie te verschaffen, zoals gegenereerde logbestanden of dumps, teneinde U ondersteuningsservices te kunnen bieden. De ondersteuningsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de levering van ondersteuningsservices en voor het verbeteren van de klantenondersteuning. De maximale opslagperiode wordt beperkt door de tijd die noodzakelijk is om de ondersteuning te leveren en -beoordelen. Zelfs in gepseuonynimiseerde vorm mag de opslagperiode niet langer dan 10 jaar zijn.
 • Klantfeedback, hetzij antwoord hetzij aanvraag, kan worden verstrekt via Onze webforums. Ten behoeve van opvolging kunt U worden gevraagd Uw contactgegevens te verstrekken, waaronder Uw e-mailadres of andere gegevens, afhankelijk van de aard of het doel van Onze communicatie. De opslagperioden voor gegevens kunnen variëren, afhankelijk van de aard of het doel van de communicatie, uitdrukkelijk in overeenstemming met dit Privacybeleid.
 • ESET kan informatie verzamelen over Uw computer, met inbegrip van Uw IP-adres (indien beschikbaar), besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en het doorgeven van cumulatieve informatie aan Onze adverteerders, in het kader van de rechtsgrond inzake rechtmatig belang. Deze informatie bestaat uit statische gegevens over de browseracties en -patronen van Onze gebruikers. Het is niet mogelijk de identiteit van enig individu uit de gegevens te herleiden. Om dezelfde reden kunnen Wij informatie over Uw algemene internetgebruik verkrijgen door middel van een cookiebestand dat op de harde schijf van Uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de harde schijf van Uw computer. Aan de hand van cookies kunnen Wij Onze site verbeteren en U een betere en persoonlijkere service bieden. U kunt het instellen van cookies blokkeren door in de browser de instelling te activeren waarmee U kunt weigeren dat cookies worden ingesteld. Als U deze instelling selecteert, zijn bepaalde gedeelten van de website mogelijk niet meer toegankelijk. Tenzij U de browserinstelling hebt gewijzigd zodat cookies worden geweigerd, worden cookies door Ons systeem ingesteld wanneer U Onze site bezoekt.
 • We zetten alles in het werk om de beveiliging van Onze technologie voor U te verbeteren. Uw bijdrage is zeer waardevol voor Ons. U kunt voorbeelden van schadelijke of verdachte software op diverse manieren bij Ons indienen. Voorbeelden en hun metagegevens worden verwerkt en opgeslagen in het kader van het algemeen belang alsook het rechtmatig belang van ESET, te weten cyberbeveiliging.

Algemene regels

Er zijn slechts enkele rechtsgronden voor de verwerking van gegevens, die door Ons worden aangewend overeenkomstig het wettelijk kader van de AVG. Onze activiteiten vallen hoofdzakelijk onder

 • Een rechtsgrond inzake contractuele noodzaak is van toepassing als het gaat om Onze producten en services die worden aangeboden op grond van Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers of Gebruiksvoorwaarden.
 • Rechtsgrond inzake rechtmatig belang of zelfs het algemeen belang verband houdend met cyberbeveiliging, waardoor Wij voorbeelden en servicegegevens kunnen verzamelen voor analyse, zodat Wij U een nog betere beveiliging, ondersteuning en klantenservice kunnen bieden. Zelfs marketing wordt door de AVG aangemerkt als rechtmatig belang. Om die reden passen Wij dit concept toe als het gaat om cookies die op Onze websites en in de communicatie met Onze klanten worden gebruikt.
 • Toestemming, indien wettelijk vereist.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het uiteenzetten van vereisten voor elektronische communicatie, facturering of betaling.

Dit Privacybeleid heeft als doel een algemeen overzicht te bieden van grondbeginselen van ESET inzake rechtmatig belang en gegevensverwerking. Als U meer informatie zoekt in verband met de gegevensverwerking voor een specifiek(e) ESET-product of -service, bezoekt U de specifieke websites.

Vertrouwelijkheid van gegevens

ESET is een bedrijf dat wereldwijd actief is via diens dochterondernemingen of andere, lokale ESET-partners als onderdeel van Ons distributie-, service- en ondersteuningsnetwerk. Door ESET verwerkte informatie kan worden overgedragen naar en van lokale ESET-partners. Op basis van Uw locatie en de service die U hebt gekozen, moet ESET Uw gegevens mogelijk overbrengen naar een land zonder het beschermingsniveau dat is voorgeschreven door de Europese Commissie. Zelfs als dat het geval is, is de overdracht van gegevens te allen tijde onderworpen aan wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en vindt die overdracht uitsluitend plaats als die ook echt nodig is. Modelcontractbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften of andere gepaste vormen van beveiliging van kracht te zijn.

Wij streven ernaar te voorkomen dat gegevens langer worden opgeslagen dan nodig is terwijl Wij ESET-producten en -services aanbieden.

ESET implementeert gepaste technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te realiseren dat afdoende is voor potentiële risico's. Wij doen Ons best om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en bestendigheid van verwerkingssystemen en -services blijvend te garanderen. In geval van een gegevensschending waarbij een risico bestaat dat Uw rechten en vrijheden in gevaar komen, zullen Wij de toezichthoudende autoriteit alsmede iedereen bij wie Wij gegevens hebben verzameld, hiervan op de hoogte stellen.

Rechten van degene van wie de gegevens afkomstig zijn

ESET is onderworpen aan regelgeving van Slowaakse wetten en Wij zijn gebonden aan gegevensbeschermingswetgeving als lidstaat van de Europese Unie.  Iedere persoon van wie gegevens afkomstig zijn, heeft de volgende rechten:

-        het recht ESET om toegang te vragen tot Uw persoonlijke gegevens;

-        het recht tot rectificatie van Uw persoonlijke gegevens als deze onnauwkeurig zijn
     (ook hebt U het recht om onvolledige persoonlijke te wijzigen);

-        het recht om het wissen van Uw persoonlijke gegevens aan te vragen;

-        het recht te vragen de verwerking van Uw persoonlijke gegevens te beperken;

-        het recht bezwaar te maken tegen verwerking;

-        het recht van gegevensportabiliteit.

Wij zijn van mening dat alle door Ons verwerkte informatie waardevol en noodzakelijk is voor de rechtsgrond tijdens de levering van services en producten aan Onze klanten. Verder stellen Wij onszelf verplicht Uw informatie maximaal te beschermen.

Als U gebruik wilt maken van Uw recht als iemand van wie gegevens afkomstig zijn of als U een vraag hebt die verband houdt met de bescherming van Uw persoonlijke gegevens of privacy, stuurt U Ons dan een bericht op:

ESET, spol. s r. o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slowaakse Republiek
dpo@eset.sk